WFD – Światowa Federacja Głuchych

  Stowarzyszenia, organizacje

Światowa Federacja Głuchych jest międzynardową, niepaństwową organizacją reprezentującą w przybliżeniu 70 milionów głuchych ludzi z całego świata. Przewiduje się, że więcej niż 80% z tych 70 milionów żyje w państwach dopiero rozwijających się, gdzie władze rzadko znają ich potrzeby i pragnienia.

Uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako organizacja reprezentujaca głuchych, ściśle współpracuje z ONZ i jej różnymi agencjami na rzecz promowania praw człowieka osób niesłyszących, zgodnie z zasadami i celami Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innych aktów i ogólnych zaleceń ONZ i jej wyspecjalizowanych agencji.

Gdy jest to konieczne, WFD wykorzystuje specjalne środki, prawne lub administracyjne w celu zapewnienia Głuchym w każdym kraju prawa do zachowania swoich własnych języków migowych, organizacji i działań kulturalnych i innych. Najważniejszym wśród priorytetów WFD są głusi ludzie w krajach rozwijających się, prawo do języka migowego; i równe szanse we wszystkich sferach życia, w tym dostęp do edukacji i informacji.

Źródło: https://wfdeaf.org/whoarewe

LEAVE A COMMENT