Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) zostało założone w 2009 roku zarówno w odpowiedzi na potrzeby tłumaczy Polskiego Języka Migowego, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat tłumaczenia i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i ich klientów, którzy chcą otrzymywać usługi tłumaczenia wysokiej jakości. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego jest pierwszą i, jak na razie, jedyną organizacją zawodową  w Polsce, działającą w obszarze translatoryki migowej. Do  STPJM należą tłumacze słyszący, CODA oraz Głusi; tłumacze doświadczeni jak również początkujący w dziedzinie tłumaczenia; tłumacze wykonujący tłumaczenia w różnych środowiskach tłumaczenia, zarówno specjalistyczne, jak i o tematyce ogólnej. 

STPJM pragnie zaproponować nowe spojrzenie na zawód tłumacza, jego rolę i obowiązki, uporządkować wiedzę związaną z tłumaczeniem języka migowego, uświadomić osobom korzystającym z usług tłumaczy ich prawa i możliwości i rozwijać sztukę tłumaczenia na poziomie profesjonalizmu.

Cele, jakie stawia przed sobą STPJM to:

  1. integracja i wspieranie środowiska tłumaczy, pełnienie funkcji ich organizacji zawodowej oraz reprezentowanie tłumaczy Polskiego Języka Migowego w kraju, za granicą i w organizacjach międzynarodowych,
  2. podnoszenie prestiżu i przestrzeganie zasad etyki zawodu oraz ochrona zawodowych, moralnych i materialnych praw tłumaczy zgodnie z zapisami dokumentów programowych uchwalanych przez Walny Zjazd STPJM,
  3. współudział w kształtowaniu i przestrzeganiu polskich i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących tłumaczy,
  4. zapewnienie wysokiego poziomu tłumaczeń wykonywanych przez członków STPJM oraz ułatwianie podnoszenia ich zawodowych kwalifikacji,
  5. opieka nad adeptami sztuki tłumaczenia, w tym praca z młodzieżą,
  6. wspieranie nauki i doskonalenia znajomości Polskiego Języka Migowego, oraz zagranicznych języków migowych i International Sign,
  7. przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób głuchych i słyszących, także obcokrajowców, poprzez wykonywanie tłumaczenia wysokiej jakości,
  8. szerzenie świadomości w zakresie korzystania z usług tłumaczy języka migowego w środowiskach osób słyszących i głuchych
  9. szerzenie świadomości dotyczącej środowisk osób głuchych, słyszących i tłumaczy poprzez działalność kulturotwórczą i artystyczną.

STPJM oferuje możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego poprzez organizowanie różnego rodzaju szkoleń i warsztatów z dziedziny przekładu języka migowego. Aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i standardami obowiązującymi w  obszarze tłumaczenia, STPJM współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się kształceniem tłumaczy, m.in. Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. STPJM reprezentuje również społeczność polskich tłumaczy języka migowego na arenie międzynarodowej, poprzez członkostwo w Europejskim Forum Tłumaczy Języka Migowego (efsli).

Jednymi z ważniejszych osiągnięć STPJM było opracowanie Kodeksu Etycznego STPJM oraz Standardów Zawodowych, które obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia. STPJM wprowadziło w Polsce dobre praktyki obowiązujące w innych krajach europejskich, takie jak tłumaczenie w dwuosobowych zespołach (ang. team) oraz wykonywanie tłumaczeń przez osoby głuche.

Przynależność do STPJM jest dobrowolna, ale aby pozostać wśród członków Stowarzyszenia, trzeba spełniać odpowiednie warunki, np. aktywnego doskonalenia umiejętności zawodowych. Tłumacze, którzy te warunki spełniają posiadają legitymacje co roku uaktualniane przez władze organizacji.

Więcej szczegółowych informacji o STPJM można znaleźć na stronie www.stpjm.org.pl.

LEAVE A COMMENT